Need internet or a computer??? Click Here!

Carousel

Dear Sac City Unified Families:  

If you struggled or are currently struggling to afford your Internet bill during the COVID-19 pandemic, the Emergency Connectivity Fund (ECF) may be able to help you.

This federal program will provide the Sacramento City Unified School District with funds to cover the monthly cost of Internet access in qualifying homes or purchase equipment such as laptops and tablets for qualifying students.

To see if your family qualifies for this assistance, fill out the Computer and Internet Availability Form at https://forms.gle/j9ecVeyF8ikjC7pz6. Families that qualify will be contacted by the end of August by Sac City Unified. 

About the Emergency Connectivity Fund Program

The Emergency Connectivity Fund is a $7.17 billion program funded by the American Rescue Plan Act to help schools and libraries support remote learning. The program provides funding to schools and libraries for the reasonable costs of eligible equipment and services that can be provided to students, teachers, and library patrons who would otherwise lack connected devices such as laptop or tablet computers and/or lack broadband access during the pandemic. 

For more information on the Emergency Connectivity Fund (ECF), visit https://www.emergencyconnectivityfund.org/

Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:  

Si tuvo problemas o está teniendo problemas actualmente durante la pandemia de COVID-19 para pagar su factura de internet, el Fondo de Emergencia para la Conectividad (ECF) Puede ayudarle.

Este programa federal proporcionará al Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento fondos para cubrir el costo mensual del acceso a Internet en hogares que califiquen o para comprar equipo tal como computadoras portátiles y tabletas para estudiantes que califiquen.

Para ver si su familia califica para esta ayuda, llene el Formulario de Disponibilidad de Computadoras e Internet en https://forms.gle/j9ecVeyF8ikjC7pz6. Las familias que califiquen serán contactadas por el Distrito Escolar Unificado de La Ciudad de Sacramento a finales del mes de agosto.

Acerca del Programa del Fondo de Emergencia para la Conectividad

El Fondo de Emergencia para la  Conectividad es un programa de $ 7.17 mil millones financiado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para ayudar a las escuelas y bibliotecas a apoyar el aprendizaje a distancia.  El programa proporciona fondos a escuelas y bibliotecas para la compra de equipos y servicios elegibles a costos razonables, que pueden proporcionarse a estudiantes, docentes y usuarios de bibliotecas que no tengan equipos, tales como computadoras portátiles o tabletas, y/o que no dispongan de acceso a Internet de banda ancha durante la pandemia. 

Para obtener más información sobre el Fondo de Emergencia para la Conectividad (ECF), visite https://www.emergencyconnectivityfund.org/

Nyob Zoo Sac City Unified Cov Tsev Neeg:  

Yog tias koj ntsib teeb meem lossis tam sim no muaj kev nyuaj txog kev them koj li nqi Internet thaum muaj tus kab mob COVID-19 kis thoob teb chaws, Cov Nyiaj Pab Kev Txuas Internet Thaum  Muaj Xwm Txheej Ceev (ECF) yuav pab tau koj.

Tsoom fwv lub program no yuav npaj nyiaj los rau Koog Tsev Kawm Ntawv Sacramento City Unified los them cov nqi siv internet txhua lub hlis rau hauv cov tsev uas tsim nyog lossis yuav cov cuab yeej siv xws li laptops thiab tablets rau cov menyuam kawm ntawv uas tsim nyog tau txais.

Txhawm rau saib koj tsev neeg puas tsim nyog tau txais cov kev pab no, ua Daim Foos Siv Computer thiab Internet ntawm https://forms.gle/j9ecVeyF8ikjC7pz6. Cov yim neeg uas tsim nyog tau txais kev pab yuav tau txais xov tooj hu tuaj thaum Lub Yim Hli kawg los ntawm Koog Tsev Kawm Ntawv Sac City Unified.

Hais Txog Qhov Kev Pab Nyiaj rau Kev Txuas Internet Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Pob nyiaj Pab Kev Txuas Internet Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev yog $ 7.17 billion los ntawm txoj kev pab hu ua American Rescue Plan Act los pab cov tsev kawm ntawv thiab cov tsev qiv ntawv txhawb kev kawm nyob tom tsev. Lub program no muab nyiaj pab rau tsev kawm ntawv thiab tsev qiv ntawv rau tus nqi tsim nyog ntawm cov cuab yeej thiab cov kev pabcuam uas muab tau rau cov tub/ntxhais kawm, cov kws qhia ntawv, thiab cov neeg saib xyuas cov tsev qiv ntawv uas tsis muaj cov khoom siv los sib txuas xws li laptop lossis tablet computers thiab/lossis tsis muaj internete siv thaum muaj kev kis kab mob thoob teb chaws.

Yog xav paub ntau ntxiv txog Cov Nyiaj Pab Kev Txuas Internet Thaum Muaj Xwm Ceev (ECF), mus saib https://www.emergencyconnectivityfund.org/

親愛的 Sac City 聯合學區家庭:

如果您在 COVID-19 大流行期間曾經或目前正難以負擔互聯網賬單,緊急連接基金 (ECF)或許可以為您提供幫助。

這聯邦計劃將為薩市聯合學區提供資金,以支付符合條件的家庭每月的上網費用或為符合條件的學生購買筆記本電腦和平板電腦等設備的費用。

要查看您家人是否有資格獲得此援助,請在 https://forms.gle/j9ecVeyF8ikjC7pz6上,填寫申請電腦和互聯網的援助表格。 Sac City Unified 將在8月底之前聯繫符合條件的家庭。

有關緊急連接基金的計劃

緊急連接基金是項71.7億美元計劃由美國救援法案資助,旨在幫助學校和圖書館支持遠程學習。該計劃是為學校和圖書館提供資金,用於支付符合條件的設備和服務的合理成本,這些設備和服務可以提供給學生、教師和圖書館贊助人,不然,他們將在大流行期間缺乏筆記本電腦或平板電腦等互聯網設備和/或缺乏寬帶互聯網接入。

有關緊急連接基金(ECF)更多信息,請訪問https://www.emergencyconnectivityfund.org/。

Các Gia Đình Học Khu Sac thân mến:  

Nếu quí vị đã gặp khó khăn hoặc hiện đang gặp khó khăn trong việc chi trả hoá đơn Internet của mình trong thời gian đại dịch COVID-19, Chương Trình Tài Trợ Hoạt Động Kết Nối Khẩn (ECF) có thể giúp đỡ quí vị. 

Chương trình liên bang này sẽ cung cấp cho Học Khu Sacramento các nguồn tài trợ để chi trả chi phí truy cập Internet hằng tháng cho các gia đình đủ điều kiện hoặc mua thiết bị chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính bảng cho các học sinh đủ điều kiện.  

Để xem nếu gia đình quí vị đủ điều kiện nhận sự trợ giúp này, điền Mẫu Đơn Có Thể Có Internet và Máy Tính tại https://forms.gle/j9ecVeyF8ikjC7pz6.  Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ được Học Khu Sacramento liên lạc vào cuối tháng 8.   

Về Chương Trình Tài Trợ Hoạt Động Kết Nối Khẩn

Chương trình Tài Trợ Hoạt Động Kết Nối Khẩn là một chương trình 7.17 Tỉ Đô-la được tài trợ bởi Đạo Luật American Rescue Plan (hay còn gọi là Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ) nhằm giúp các trường và các thư viện hỗ trợ việc học từ xa.  Chương trình cung cấp nguồn ngân quỹ cho các trường và thư viện với chi phí hợp lý dành cho các dịch vụ và thiết bị đủ điều kiện mà có thể cung cấp tới các học sinh, giáo viên, và những vị khách thường đến thư viện đang thiếu các dụng cụ kết nối như máy tính xách tay hay máy tính bảng và/hay thiếu truy cập internet trong thời gian của đại dịch.    

Cần thêm thông tin về Nguồn Tài Trợ Hoạt Động Kết Nối Khẩn (ECF), hãy viếng thăm https://www.emergencyconnectivityfund.org/